Due diligence

contact photo JUDr. Ing. Veronika Škodová

skodova@skodaskoda.sk  •  0910 919 638

Spoločnosť SKODA & SKODA poskytuje právne a ekonomické poradenstvo, ktorého súčasťou je aj špecializovaná služba Due Diligence, ktorá je vypracovaná podľa konkrétneho zamerania.

Táto služba spočíva vo vypracovaní právneho a/alebo ekonomického auditu. Cieľom Due Diligence je posúdenie ekonomickej a právnej kondície spoločnosti. Posudok slúži ako výborný ukazovateľ stavu v spoločnosti a je tiež základom pre jej prípadnú reštrukturalizáciu či investovanie.

picture

Hlavným dôvodom realizácie Due Diligence je neúplnosť informácií a nerovnomerné rozdelenie informácií o podniku medzi potenciálnymi zmluvnými stranami ako aj neistota vyplývajúca z budúceho vývoja v podnikaní. Základným účelom celého procesu due diligence je prekonať túto informačnú asymetriu. Kvalitné a presné informácie sú pre obe strany dôležité nielen preto, aby dokázali posúdiť ekonomickú situáciu preverovaného podniku a ekonomické dôsledky zamýšľanej transakcie, ale tiež z dôvodu vypracovania potrebných zmlúv k transakcii vrátane stanovenia obsahu, objemu záruk a poistenia.Podľa predpokladaného zámeru sa stretávame s hĺbkovými kontrolami v rôznych oblastiach a podľa toho potom rozdeľujeme :

Finančné Due Diligence

Základnými vstupmi pre audit finančnej stránky podnikania je stav a hodnota majetku, spôsob jeho financovania a výsledky hospodárenia za posledné rokyZákladom je realizácia komplexnej finančnej analýzy, prostredníctvom ktorej sa údaje uvedené v účtovných výkazoch detailne konkretizujú a dajú do ekonomických súvislostí, overia sa metódy používané pri oceňovaní, odpisovaní a tvorbe rezerv. 
Cieľom finančného Due Diligence je identifikácia prípadných rizík spôsobených v dôsledku nesprávne vedeného účtovníctva a skreslenia hodnoty vykazovaných položiek v súvahe (nadhodnotením aktív, podhodnotením záväzkov a rizík a podobne).

Daňové Due Diligence

Jeho účelom je zistiť, či daná spoločnosť riadne splnila všetky svoje zákonné povinnosti vyplývajúce z verejnoprávnych predpisov rozpoznať prípadné riziká v oblasti daní, ktoré by mohli mať významný vplyv na hodnotu cieľovej spoločnosti. Najčastejšie ide o riziká v oblasti dane z príjmu a dane z pridanej hodnoty, prípadne ďalších relevantných daní. Cieľom je zistiť všetky daňové riziká vyplývajúce z možných chýb pri účtovaní, výpočtu daní alebo nekalých praktík.

Právne Due Diligence

Je ďalšou časťou procesu kontroly a skúmania. Dôraz sa však kladie predovšetkým na získanie a posúdenie relevantných informácií o spoločníkoch, pracovnoprávnych vzťahoch, úverových vzťahoch a iných zmluvných vzťahoch, právach a záväzkoch voči tretím osobám, právach duševného vlastníctva atď. Na základe právneho Due Diligence je nutné zistiť či nehrozia súdne spory alebo iné náklady z dôvodu nedostatočnej právnej ochrany. 

Prevádzkové due diligence

Predstavuje proces, prostredníctvom ktorého potenciálny kupujúci posudzuje efektívnosť prevádzky cieľového podniku v snahe posúdiť alebo vyvrátiť reálnosť predloženého podnikateľského plánu. Potenciálny investor zvažuje či je reálne očakávať také podnikateľské výsledky za takých podmienok a predpokladov, aké podnik deklaruje vo svojom podnikateľskom pláne. Účelom prevádzkového Due Diligence je tiež odhaliť potenciálne synergie a riziká v prípade fúzie dvoch podnikov so súvisiacim predmetom podnikania


Referencie

Portfólio klientely tvoria:

  • Popredný výrobca strojov a zariadení
  • Spracovateľ v oblasti drevárskeho priemyslu
  • Viaceré medzinárodné prepravné spoločnosti
  • Viaceré slovenské agro spoločnosti
  • Výrobca zdvíhacích plošín a výťahov
  • Ekonomické a účtovné kancelárie
  • Správcovia konkurzných podstát
  • A ďalší

O nás

Prečítajte si o nás viac. Tu sa dozviete, ako pracujeme a čo Vám môžeme ponúknuť.

Blog

Navštívte náš blog, prečítajte si užitočné názory a články alebo sami prispejte témou, ktorá Vás zaujíma. Pre získanie hesla stačí poslať mail a my Vám odošleme prihlasovacie údaje.

Kontakt

SKODA & SKODA s.r.o.
Dolná 6/A
Banská Bystrica 974 01
tel/fax.: +421 48 418 09 76
e-mail: Office@skodaskoda.sk

Newsletter