Právne poradenstvo

contact photo JUDr. Ing. Veronika Škodová

skodova@skodaskoda.sk  •  0910 919 638
picture

Spoločnosť SKODA & SKODA svojim klientom externe zabezpečuje právne poradenstvo v spolupráci s renomovanými advokátmi a advokátskymi kanceláriami pôsobiacimi v Slovenskej republike. V rámci našich produktov je v závislosti od konkrétneho prípadu v cene aj sprostredkovanie právneho poradenstva. Klientom sme pripravení zabezpečiť právne poradenstvo nielen v kľúčových oblastiach práva, ale aj v špecifických prípadoch, ktoré si vyžadujú osobitný prístup.


Okrem obchodných spoločností, ktorým v spolupráci s renomovanými advokátmi a advokátskymi kanceláriami, zabezpečujeme právnu pomoc aj fyzickým osobám podnikateľom a fyzickým osobám, ktoré nevykonávajú podnikateľskú činnosť.

Našim klientom zabezpečujeme práve poradenstvo v oblasti:

 • Obchodného práva

 • Občianskeho práva

 • Insolvenčného práva

 • Súťažného práva

 • Pracovného práva

 • Správneho práva

Medzi najčastejšie úkony patrí:

 • právne poradenstvo

 • spisovanie zmlúv a iných právnych úkonov, analýza zmlúv, vypracovanie žalôb

 • konzultácie s advokátom

 • mimosúdne vysporiadanie vecí a nárokov klientov

 • zastupovanie v súdnom, exekučnom, konkurznom, v správnom konaní pred orgánmi štátnej správy a samosprávy a inými právnymi subjektmi

 • vykonávanie právnych rozborov a analýz

 • zakladanie a likvidácia obchodných spoločností

 

Poskytujeme právne poradenstvo v oblastiach:

Obchodného práva

 • zakladanie obchodných spoločnosti vrátane neskorších zmien

 • príprava valných zhromaždení

 • príprava alebo pripomienkovanie a posudzovanie obchodných zmlúv

 • právne rozbory a analýzy

 • vymáhanie pohľadávok a iných nárokov klientov

 • záväzkové právo

 • vykonávanie likvidácie spoločnosti podľa Obchodného zákonníka.

 • zastupovanie obchodných spoločnosti v sporoch na strane žalobu alebo žalovaného

 • nekalosúťažné konanie

Konkurzné právo

 • podávanie návrhov na vyhlásenie konkurzu

 • poskytovanie poradenstva veriteľom a dlžníkom v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach

 • zastupovanie v incidenčných a exindačných sporoch

 • právne rozbory, porady a konzultácie súvisiace konkurzným právom, možnosti riešenia platobnej neschopnosti v rámci insolvenčného práva

 • podávanie prihlášok do konkurzného a reštrukturalizačného konania

 • zastupovanie v konkurznom konaní

Občianskeho práva

 • ochrana osobnosti

 • záväzkové právo

 • náhrada škody

 • sporová a nesporová agenda

 • vecné práva

 • zodpovednosť za škodu a iné zodpovednostné vzťahy

Pracovné právo

 • otázky súvisiace so vznikom, zmenou a ukončením pracovného pomeru

 • posudzovanie pracovných zmlúv a iných zmlúv pracovnoprávneho charakteru

 • zastupovanie zamestnancova a zamestnávateľov v súdnom konaní

 • uplatňovanie nárokov z neplatného rozviazania pracovného pomeru

 • náhrada škody

Správne právo

 • zastupovanie účastníkov v správnom konaní

 • opravné prostriedky voči rozhodnutia správnych orgánov

 • zastupovanie v správnom súdnictve

 • stavebné konanie, územné konanie a pod.

Trestné právo

 • obhajoba v trestnom a priestupkovom konaní

 • právne poradenstvo v trestnom práve hmotnom a procesnom

 • podávanie trestných oznámení a návrhov na začatie trestného stíhania

 • opravné prostriedky v trestnom a priestupkovom konaní
Referencie

Portfólio klientely tvoria:

 • Popredný výrobca strojov a zariadení
 • Spracovateľ v oblasti drevárskeho priemyslu
 • Viaceré medzinárodné prepravné spoločnosti
 • Viaceré slovenské agro spoločnosti
 • Výrobca zdvíhacích plošín a výťahov
 • Ekonomické a účtovné kancelárie
 • Správcovia konkurzných podstát
 • A ďalší

O nás

Prečítajte si o nás viac. Tu sa dozviete, ako pracujeme a čo Vám môžeme ponúknuť.

Blog

Navštívte náš blog, prečítajte si užitočné názory a články alebo sami prispejte témou, ktorá Vás zaujíma. Pre získanie hesla stačí poslať mail a my Vám odošleme prihlasovacie údaje.

Kontakt

SKODA & SKODA s.r.o.
Dolná 6/A
Banská Bystrica 974 01
tel/fax.: +421 48 418 09 76
e-mail: Office@skodaskoda.sk

Newsletter