Reštrukturalizácia

contact photo JUDr. Ing. Veronika Škodová

skodova@skodaskoda.sk  •  0910 919 638
picture

Spoločnosť SKODA & SKODA  poskytuje obe formy reštrukturalizácie, pričom uprednostňuje právnu reštrukturalizáciu, ktorá disponuje právnou ochranou súdu. Okrem tohto poskytuje aj vnútropodnikovú reštrukturalizáciu a reorganizáciu. Podľa hospodárskeho stavu reštrukturalizovatelného podniku odporučíme klientovi najefektívnejšie riešenie.

V čase vrcholenia hospodárskej krízy, keď podnikateľská sféra v našej spoločnosti bojuje s problémami plniť svoje záväzky na jednej strane a neustálym nárastom pohľadávok na druhej strane, prichádzame s možnosťou riešenia vašej situácie s dosahom na celý vnútorný trh EÚ.

Reštrukturalizácia vašej spoločnosti

Reštrukturalizácia alebo inak povedané súdna ochrana pred veriteľmi, je proces, ktorý  prebieha v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii. Ide o ozdravovací proces podniku, ktorého výsledkom je  čiastočné a postupné uspokojenie veriteľov dlžníka vo výške a v splatnosti schválenej v reštrukturalizačnom pláne. Pre samotnú spoločnosť znamená reštrukturalizácia druhú šancu v jej podnikaní. Počas reštrukturalizačného konania, nie je možné majetok dlžníka exekuovať, nie je možné pristúpiť zo strany veriteľov k výkonu zabezpečovacieho práva, exekučné a súdne konania sa zastavujú.

Výhodou reštrukturalizácie je, že po úspešnom schválení reštrukturalizačného plánu, dlžníkovi zanikajú staré záväzky a dáva sa mu možnosť úspešne pokračovať v podnikateľských aktivitách. Na rozdiel od likvidačného konkurzu reštrukturalizácia zabezpečuje zachovanie ekonomickej samostatnosti a právnej subjektivity dlžníka, dosiahnutie ekonomického ozdravenia, zachovanie pracovných miest, kontinuita príjmov a pod.

V súčasnosti je zákon postavený tak, že reštrukturalizácia je uprednostňovaná pred likvidačným konkurzom a to nie len v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, ale aj v zmysle zákona č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci. Úspešnosť reštrukturalizácie však závisí najmä od toho, či toto konanie začne VČAS !!!

Je však potrebné poukázať na fakt, že celé konanie prebieha pod dohľadom reštrukturalizačného správcu, ktorým môže byť len osoba zapísaná do zoznamu správcov Ministerstva spravodlivosti SR.Úlohou reštrukturalizačného správcu je vypracovanie testu reštrukturalizovateľnosti, reštrukturalizačného posudku, príprava návrhu na povolenie reštrukturalizácie, výkon dohľadu správcu nad podnikaním dlžníka počas reštrukturalizácie dlžníka, vylepšenie podnikateľského plánunavrhovanie opatrení a riešení, rokovanie s veriteľmi, príprava reštrukturalizačného plánu či vypracovanie due dilligence spoločnosti.

Záverečným právnym aktom reštrukturalizačného konania je reštrukturalizačný plán. Reštrukturalizačný plán je listina upravujúca vznik, zmenu a zánik záväzkov osôb v nej uvedených. Reštrukturalizačný plán sa nazýva aj  „ superzmluvou“, ktorá novým spôsobom upravuje vzťahy medzi dlžníkom  ( spoločnosťou v reštrukturalizácií)  a jeho veriteľmi.

V rámci reštrukturalizačného plánu a predovšetkým v súlade s hospodárskymi výsledkami  dlžníka navrhujeme postupné (  napr. splátky)  a pomerné ( štatisticky 33,3 % ) uspokojenie veriteľov.

Výhody reštrukturalizácie

 • súdna ochrana dlžníka pred veriteľmi

 • ozdravenie spoločnosti na základe odpustenia časti záväzkov (oddlženie)

 • ochrana majetku (nie je možné pristúpiť zo strany veriteľov k výkonu zabezpečovacieho práva, exekučné a súdne konania sa prerušujú a následne zastavujú )

 • poskytnutie časového priestoru na znovu naštartovanie spoločnosti (7 až 9 mesiacov)

 • dlžníkovi zanikajú staré záväzky a dáva sa mu možnosť úspešne pokračovať v podnikateľských aktivitách

 • zachovanie ekonomickej samostatnosti a právnej subjektivity dlžníka

 • zachovanie pracovných miest a pod.

 • odblokovanie bankových účtov dlžníka

 • nemožnosť započítať staré záväzky s novými záväzkami vzniknutými po začatí reštrukturalizácie ( spoločnosť staré záväzky po začatí reštrukturalizácie neplní, ale jej plniť musia)

 • dozor správcu nad procesom reštrukturalizácie

 • po úspešnej reštrukturalizácii spoločnosť funguje bez obmedzení

 • uspokojenie veriteľov vo väčšom rozsahu ako pri konkurze

 • pomerné a postupné uspokojenie veriteľov (rozloženie záväzkov na dlhšie obdobie)


Nevýhody reštrukturalizácie

 • Počas reštrukturalizácie schvaľuje právne úkony dlžníka správca (okrem bežných právnych úkonov)

 • prípade neschválenia reštrukturalizačného plánu je na spoločnosť vyhlásený konkurz (Možnosť nahradiť nesúhlas skupiny s reštrukturalizačným plánom súdnym rozhodnutím )

 • V prípade neplnenia plánu voči veriteľovi ( ani po dodatočnej výzve) sa plán stáva právne neúčinným voči tomuto veriteľovi


Fungovanie spoločnosti počas reštrukturalizácie

Prevádzka, výroba, predaj, nákup podniku funguje v čase reštrukturalizácie bez výrazných obmedzení.

Podnik sa prevádzkuje rovnako ako pred vstupom do reštrukturalizácie, avšak niektoré úkony vyžadujú súhlas reštrukturalizačného správcu. Správca vykonáva počas reštrukturalizácie dohľad nad dlžníkom, pričom je povinný tento vykonávať s odbornou starostlivosťou tak, aby dlžník neznížil hodnotu svojho majetku alebo nezmaril úspešné skončenie reštrukturalizácie. Ak dlžník závažne alebo opakovane poruší povinnosti ustanovené týmto zákonom, správca bezodkladne požiada súd o vyhlásenie konkurzu.

Právne úkony dlžníka môže správca schváliť, len ak zhodnotia majetok dlžníka alebo ak sú potrebné na dosiahnutie účelu reštrukturalizácie. Dlžník je povinný na tento účel poskytnúť správcovi všetky informácie o schvaľovanom právnom úkone a inú s tým súvisiacu súčinnosť. Právne úkony dlžníka počas reštrukturalizácie podliehajú súhlasu správcu v rozsahu určenom súdom v uznesení o povolení reštrukturalizácie. Súhlasu správcu počas reštrukturalizácie podliehajú tiež právne úkony dlžníka v pracovnoprávnych vzťahoch. Rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré majú počas reštrukturalizácie podliehať súhlasu správcu, môže veriteľský výbor svojím uznesením rozšíriť.

Po schválení reštrukturalizačného plánu, môže byť nad dlžníkom zriadená dozorná správa, počas ktorej správca aj naďalej schvaľuje úkony dlžníka v súlade s účelom reštrukturalizácie a schváleným reštrukturalizačným plánom. Najvýraznejším obmedzením od začatia reštrukturalizácie je zákaz plniť všetky záväzky, ktoré vznikli pred vstupom dlžníka do reštrukturalizácie a súčasne povinnosť plniť riadne a včas všetky tie, ktoré vzniknú po vstupe do reštrukturalizačného konania.

Pôvodné záväzky nezanikajú, mení sa len spôsob ich uplatňovania a je ich potrebné riadne a včas prihlásiť prihláškou do reštrukturalizačného konania v zmysle § 121 a nasl. zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov.

Kedy je potrebné reštrukturalizovať

Základným predpokladom právnej reštrukturalizácie je platobná neschopnosť, teda stav kedy podnik (dočasne) nie je schopný plniť svoje záväzky. Platobne neschopný je ten, kto nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi. Je treba poznamenať, že v dnešnej dobe nie sú cash flow problémy ničím výnimočným a stretáva sa s nimi takmer každý druhý podnikateľ, ktorý sa často krát nie svojou vinou dostane do nepríjemnej situácie.

Napriek tomu, že podnik nie je schopný plniť svoje záväzky nie je vždy nevyhnutnosťou vyhlásiť likvidačný konkurz. V prípade, keď existuje predpoklad zachovania aspoň podstatnej časti prevádzky podniku dlžníka, a v prípade povolenia reštrukturalizácie možno odôvodnene predpokladať väčší rozsah uspokojenia veriteľov dlžníka ako v prípade vyhlásenia konkurzu je možné poveriť správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku a v prípade povolenia súdu začať s reštrukturalizačným konaním. Ďalším predpokladom reštrukturalizácie je vykonávanie podnikateľskej činnosti, ktorá generuje aspoň nejaký zisk resp. existuje predpoklad, že po skončení reštrukturalizácií bude takýto zisk generovať.

Zmyslom reštrukturalizácie je nielen pomôcť dlžníkovi znovu naštartovať perspektívne podnikanie, ale aj uspokojiť svojich veriteľov vo väčšej miere ako by boli uspokojený vyhlásením konkurzného konania. Ďalšou aj keď len internou požiadavkou pre vykonanie reštrukturalizácie kanceláriou správcu JUDr. Ing. Veroniky Škodovej je vzájomná dôvera, poskytovanie úplných informácií, obojstranná zodpovednosť k plneniu svojich povinností, dodržiavanie pokynov správcu a plnenie vzájomných záväzkov a dohôd.

Nevyhnutným predpokladom úspešnej reštrukturalizácie je aj zmena prístupu vedenia spoločnosti a eliminácia chýb, ktoré by mohli ohroziť úspešné fungovanie spoločnosti po skončení reštrukturalizácie. Výhodou reštrukturalizácie je, že po úspešnom schválení reštrukturalizačného plánu, dlžníkovi zanikajú staré záväzky a dáva sa mu možnosť úspešne pokračovať v podnikateľských aktivitách. Na rozdiel od likvidačného konkurzu reštrukturalizácia zabezpečuje zachovanie ekonomickej samostatnosti a právnej subjektivity dlžníka, dosiahnutie ekonomického ozdravenia, zachovanie pracovných miest, kontinuita príjmov a pod.

Mnohí veritelia uprednostňujú reštrukturalizáciu pred likvidačným konkurzom nakoľko miera uspokojenia záväzkov dlžníka je pri zachovaní fungovania prevádzky oveľa vyššia ako v prípade likvidačného konkurzu. Je treba pripomenúť, že celé konanie prebieha pod dohľadom reštrukturalizačného správcu, ktorý povolením reštrukturalizácie nadobúda práva podobné štatutárnemu orgánu. Celý proces je upravený zmluvou o reštrukturalizácií, kde si zmluvné strany upravia svoje práva a povinnosti. Správca dohliada na to, aby celé konanie prebehlo v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, ale aj v zmysle platného právneho poriadku SR. Základom úspešnej spolupráce je dôvera a profesionálny prístup manažmentu dlžníka v procese reštrukturalizácie.

Úlohou reštrukturalizačného správcu je vypracovanie testu reštrukturalizovateľnosti, reštrukturalizačného posudku, príprava návrhu na povolenie reštrukturalizácie, výkon dohľadu správcu nad podnikaním dlžníka počas reštrukturalizácie dlžníka, vylepšenie podnikateľského plánu, navrhovanie opatrení a riešení, rokovanie s veriteľmi, príprava reštrukturalizačného plánu a vypracovanie due dilligence spoločnosti. Záverečným právnym aktom reštrukturalizačného konania je reštrukturalizačný plán. Reštrukturalizačný plán je listina upravujúca vznik, zmenu a zánik záväzkov osôb v nej uvedených. Reštrukturalizačný plán sa nazýva aj „superzmluvou“, ktorá novým spôsobom upravuje vzťahy medzi dlžníkom (spoločnosťou v reštrukturalizácií) a jeho veriteľmi.

V rámci reštrukturalizačného plánu a predovšetkým v súlade s hospodárskymi výsledkami dlžníka navrhujeme postupné ( napr. splátky) a pomerné (štatisticky 33,3 %) uspokojenie veriteľov. Konečné percentuálne uspokojenie veriteľov závisí od dohody.

Konkurz

Reštrukturalizácia

Podnik sa zastaví a rozpredá

Dlžník nestráca právnu subjektivitu, ani ekonomickú samostatnosť

Zanikne vytvorené know – how

Pomerné uspokojenie pohľadávok, ktoré musí byť preukázateľne vyššie ako počas konkurzu

Speňaží sa majetok dlžníka a z tohto výťažku sa pohľadávky veriteľov uspokojujú pomerne

Dosiahnutie ekonomického ozdravenia

Dispozičné opatrenia s majetkom prechádzajú

Zachovanie pracovných miest

Fázy reštrukturalizácie

 • fáza vypracovania reštrukturalizačného posudku

 • fáza posudzovania návrhu na povolenie reštrukturalizácie

 • fáza povoľovania reštrukturalizácie

 • fáza zisťovania veriteľov dlžníka

 • fáza prípravy reštrukturalizačného plánu

 • fáza schvaľovania reštrukturalizačného plánu

 • fáza potvrdenia reštrukturalizačného plánu

Právnym účinkom potvrdenia plánu súdom je zánik vymáhateľnosti tých pohľadávok , ktoré si veritelia neprihlásili riadne a včas. Nie je možné už priznané pohľadávky vymáhať v rámci exekučného konania, zaniká právo vymáhať zabezpečovacie právo na majetok dlžníka, ak zabezpečovacie právo nebolo prihlásené riadne a včas.

Zaujala Vás reštrukturalizácia? Ak Váš biznis upadá a prežíva zo dňa na deň, výška vašich záväzkov sa nebezpečne blíži k neúnosnej hranici tak pre Vás máme efektívne riešenie, ktoré znovu naštartujú vaše podnikanie ! Príďte sa bezplatne poradiť o možnostiach reštrukturalizácie.

Na základe vašich hospodárskych výsledkov Vám bezplatne vypracujeme štúdiu reštrukturalizovateľnosti.

Referencie

Portfólio klientely tvoria:

 • Popredný výrobca strojov a zariadení
 • Spracovateľ v oblasti drevárskeho priemyslu
 • Viaceré medzinárodné prepravné spoločnosti
 • Viaceré slovenské agro spoločnosti
 • Výrobca zdvíhacích plošín a výťahov
 • Ekonomické a účtovné kancelárie
 • Správcovia konkurzných podstát
 • A ďalší

O nás

Prečítajte si o nás viac. Tu sa dozviete, ako pracujeme a čo Vám môžeme ponúknuť.

Blog

Navštívte náš blog, prečítajte si užitočné názory a články alebo sami prispejte témou, ktorá Vás zaujíma. Pre získanie hesla stačí poslať mail a my Vám odošleme prihlasovacie údaje.

Kontakt

SKODA & SKODA s.r.o.
Dolná 6/A
Banská Bystrica 974 01
tel/fax.: +421 48 418 09 76
e-mail: Office@skodaskoda.sk

Newsletter